06 ΙΟΥΛ 2017

skip to main content
Photo: Giannoula Banasiou | Photo editing: OnDesignPhoto editing: OnDesignPhoto editing: OnDesign

06 ΙΟΥΛ 2017

Βετελγεζ BE festival

A dark, engrossing story of imminent danger, Betelgez is balanced on an unstable equilibrium. A star named Betelgez is on the brink of supernova. A comparison between the explosion of a star and eruptions of social unrest, a collage of short shots of commanding political speeches are broadcast in the background. The show’s four dancer-acrobats perform aerial feats of circus display. With a tangible sense of risk from the beginning, the dimly lit stage sees tensions stretched thin. Started in 2003, Ki Omos Kinetai combine dance, circus and other creative disciplines.

12 ΦΕΒ - 5 ΜΑΡ 2019

Μάστερ και Μαργαρίτα
κι όμΩς κινείται
12 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2019, 21:00
Θέατρο Ροές

22 ΔΕΚ - 6 ΙΑΝ 2019

Μάστερ και Μαργαρίτα
κι όμΩς κινείται
22 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου 2019, 21:00
Θέατρο Ροές

19 ΟΚΤ - 4 ΝΟΕ 2018

Μάστερ και Μαργαρίτα
κι όμΩς κινείται
19 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2018, 21:00
Θέατρο Ροές